سیم هوایی آلومینیومی (AAC)

مشخصات :

ولتاژ نامی : ولتاژ کم و متوسط

 

استاندارد مرجع: مطابق با IEC 61089 Type A1
ساختار: در کابل‌های AAC ، هـادی هـای آلومینیومـی آنیـل نشده، با طول تاب مشخص بـه هـم تابیده می‌شوند تـا هـم ساختار محکمی را تشکیل دهند و هـم تحمل نیروهای کشش را در زمان نصب داشته باشند. کاربرد:این هادی ها در مقایسه با سیم های سخت هوایی مسی دارای مزیت اقتصادی بیشتری هستند و در خطوط توزیع هوایی در ولتاژهای پایین و متوسط جایی که فاصله دکل ها از هم کم هستند مورد استفاده قرار می گیرد.

Comments are disabled.