سیم سخت هوایی مسی

مشخصات :

ولتاژ نامی : ولتاژ پایین و متوسط

استاندارد مرجع: مطابق با DIN 48201, BS 125
ساختار: شامل 7 ، 19 یا 37 رشته سیم مسی بدون آنیل که به هم تابیده شده، می باشد. کاربرد:این هادی‌ها برای انتقال انرژی الکتریکی در خطوط توزیع فشار ضعیف و متوسط، جائی که فاصله دکل‌ها از هم کم هستند و همچنین در شرایط سخت آب و هوایی بکار می‌روند. هر یک از مفتول‌های این هادی جهت تحمل تنش‌های مکانیکی بایستی از نوع سخت کشیده شده یا بدون آنیل باشد.

Comments are disabled.