اطلاعات فنی

روش کد گذاری سیم ها و کابل های برق

روش کد گذاری سیم ها و کابل های برق با حداکثر ولتاژ 450 / 750 V مطابق استاندارد CENELEC HD 361 استاندارد ...ادامه مطلب

ولتاژ نامی، ولتاژ مجاز

ولتاژ نامی، ولتاژ مجاز ولتاژی که سیم یا کابل برای آن طراحی شده و آزمون‌‌های الکتریکی بر اساس آن انجام می‌شود. مطابق استاندارد DIN VDE 0298 و IEC 183، ولتاژ کابل‌ها ‌به صورت U/U0تعریف می‌شود به طوری که: ...ادامه مطلب
vde اختصارات استاندارد

اختصارات استاندارد VDE

Aکابل بیرون ساختمان - b آرمور (زره) - Bdتاب گروهی - C حفاظ بافت سیم مسی- Dحفاظ مسی تابیده شده به صورت مارپیچ ...ادامه مطلب