ولتاژ نامی، ولتاژ مجاز


ولتاژ نامی، ولتاژ مجاز ولتاژی که سیم یا کابل برای آن طراحی شده و آزمون‌‌های الکتریکی بر اساس آن انجام می‌شود.

مطابق استاندارد DIN VDE 0298 و IEC 183، ولتاژ کابل‌ها ‌به صورت U/U0تعریف می‌شود به طوری که:

U0 = مقدار موثر ولتاژ بین هر رشته و زمین (پوشش فلزی کابل یا هر پوشش دیگر یا سیم ارت)
U = مقدار موثر ولتاژ بین هادی‌های فاز، که برای  سیستم سه  فاز U0 U= می‌باشد.
Um = حداکثر ولتاژ مجاز که در داخل پرانتز و به این صورت نشان داده می‌شود:U0/U(Um)

 

از آنجایی که عایق کابل‌های پلاستیکی با ولتاژ نامی U0/U=0.6/1 Kv و تمامی کابل‌های با میدان شعاعی (کابل‌های تک رشته) برای ولتاژ U0 اندازه گیری می‌شوند، این کابل‌ها ‌برای نصب در شرایط زیر مناسب هستند:

  • در سیستم‌های تک فازی که هر دو هادی آن عایق دار باشند، با ولتاژ نامی Um=2U0
  • در سیستم‌های تک فازی که یکی از هادی های فاز به زمین متصل شده باشد، با ولتاژ نامی Um=U0

 

ولتاژ کار

ولتاژ بین هادی‌ها ‌و منبع ولتاژ یا ولتاژ بین یک رشته و ارت تحت شرایط مشخص و در زمان تعیین شده

 

 

مشخصات کابل ولتاژ نامی
ولتاژ نامی

U0/U

(kV)

برای

سیستم سه فاز

(kV)

برای جریان متناوب تک فاز
هر دو رشته فاز عایق شده (kV) یکی از هادی‌های فاز

به زمین متصل شده

(kV)

0.6/1

3.6/6

6/10

12/20

18/30

1

6

10

20

30

1.2

7.2

12

24

36

0.6

3.6

6

12

18

 

 

مشخصات حداکثر ولتاژ کار مجاز
ولتاژ نامی

U0/U

(kV)

حداکثر ولتاژ

برای سیستم سه فاز

(kV)

حداکثر ولتاژ برای جریان متناوب تک فاز
هر دو رشته فاز

عایق شده

(kV)

یکی از هادی‌های فاز

به زمین متصل شده

(kV)

0.6/1

3.6/6

6/10

12/20

18/30

1.2

7.2

12

24

36

1.4

8.3

14

28

42

0.7

4.1

7

14

21

 

یادآوری:

کابلی که ولتاژ نامی U0/U آن 0.6/1 KV است مجاز به استفاده در سیستم‌های جریان مستقیمی می‌باشد که در آنها حداکثر ولتاژ کار رشته به رشته یا رشته به ارت از 1.8 KV تجاوز نکند.

اطلاعات فنی

ولتاژمجازولتاژنامی

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!