طراحی سایت
پنجشنبه 19 تير 1399.

حداقل شعاع خمش مناسب برای کابل در دمای (10±20) درجه مطابق استاندارد IEC 62440

دانلود فایل